Regulamin

Płatności:
Przelewy bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 62 1140 2004 0000 3502 5263 1913
Nr IBAN rachunku: PL 62 1140 2004 0000 3502 5263 1913
Płatności kartami kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem systemu tpay.com, Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, NIP 7773061579
www.tpay.com

Regulamin świadczenia usług

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.storyway.pl jest firma Estudio Beata Boik z siedzibą w Pabianicach, ul. Warszawska 37, 95-200 Pabianice, NIP 7311427862
 2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
 3. Wpłaty dokonywane na konto firmy Estudio Beata Boik będą przekazywane za pośrednictwem firmy tpay.com lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
 5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Estudio oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. EStudio ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 6. Zgodnie z zamówieniem udziału w szkoleniu przez stronę www.storyway.pl, Klient na podstawie przesłanych na jego adres poczty elektronicznej informacji, jest uprawniony do:
  a) udziału w Szkoleniu w ramach określonych Godzin Szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
  b) otrzymania Materiałów Edukacyjnych;
  c) odbioru usług informacyjnych związanych z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym otrzymywania informacji dotyczących Szkolenia.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania Szkolenia:
  a) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Współpracownika Firmy;
  b) z innej przyczyny leżącej po Stronie Firmy lub Współpracownika Firmy.
 8. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym oraz:
  a) Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia, a w przypadku, o którym mowa w pkt (c) zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;
  b) Klient zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez Strony termin;
  c) W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia przez Firmę, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 9. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 7 dni (siedem) kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza internetowego i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem Szkolenia uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: biuro@storyway.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 7 nie przysługuje Konsumentowi w przypadku udziału w Szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłaconych środków nie można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane przez Estudio. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 11. Firma może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem.
 12. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 7 oraz nieskorzystaniu przez niego z przeniesienia prawa uczestnictwa w Szkolenia na inną osobę, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
 13. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem przesłania na adres poczty elektronicznej: biuro@storyway.pl zawiadomienia o powyższym, najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, oraz przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu internetowym.
 14. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć Szkolenie na inny termin.
 15. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 16. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 17. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.